Этика научных публикаций

ЕТИКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

У своїй роботі редакційна колегія наукового журналу «Metallurgical and Mining Industry» керується міжнародними правилами етики наукових публікацій, які включають в себе правила конфіденційності, нагляду за публікаціями, врахування можливих конфліктів інтересів і т.д.

Редакція журналу у своїй діяльності спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics), а також бере за основу цінний досвід авторитетних міжнародних видавництв.

Обов'язки авторів

Стандарти звітності
Автори зобов'язані подати достовірні результати виконаної роботи, а також об'єктивної оцінки значущості дослідження. Дані, які були покладені в основу досліджень, повинні бути чітко викладені в письмовому вигляді. Стаття повинна містити достатню кількість даних для перевірки і повторення експериментальних досліджень іншими авторами. Шахрайські або завідомо неправдиві заяви є неприйнятними і прирівнюються до неетичної поведінки.

Доступ до даних і їх зберігання
Члени редакційної колегії можуть попросити авторів надати вихідні дані для редакційного огляду. Автор, в свою чергу, повинен бути готовий надати відкритий доступ до таких даних, якщо це представляється можливим. У будь-якому випадку, автори повинні зберігати такі матеріали протягом розумного періоду часу після їх публікації.

Оригінальність і плагіат
Автори повинні надавати тільки оригінальні статті. При використанні будь-якої інформації, отриманої з робіт інших осіб, необхідно надавати посилання на відповідні публікації або письмовий дозвіл автора. Будь-якого роду плагіат є неприйнятним і розцінюється як неетична поведінка.

Множинні, повторні і конкуруючі публікації
Автор зобов'язаний вказати, що його робота публікується вперше. Якщо елементи рукописи були раніше опубліковані в іншій статті, автори повинні вказати посилання на більш ранню роботу і позначити, ніж саме нова робота суттєво відрізняється від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт або їх перефразування неприйнятні, їх можна використовувати тільки в якості основи для нових висновків. Подача статті одночасно в кілька журналів розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною.

Підтвердження джерел
Автори зобов'язані визнавати внесок інших осіб, які вплинули на представлене дослідження. Наявність бібліографічних посилань на використані роботи є обов'язковим.

Авторство роботи
Авторство повинно бути обмежене тими особами, хто вніс значний внесок у виконання, концепцію, дизайн або інтерпретацію дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути позначені як співавтори. Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів та учасників проекту перераховані в списку співавторів, і що все співавтори ознайомлені з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на публікацію.

Принципи гуманності по відношенню до людини або тварин
Якщо стаття пов'язана з хімічними речовинами або процесами, фізико-хімічним обладнанням, при роботі з яким існує великий ризик зазнати опромінення, або процес роботи, який може нанести будь-якої іншої шкоди здоров'ю людини або тварини, автор зобов'язаний чітко вказати це в своїй роботі .

Розкриття інформації та конфлікт інтересів
У своїх роботах все автори зобов'язані розкривати інформацію про будь-які конфлікти інтересів, які можуть мати вплив на результати дослідження або їх інтерпретацію. Джерела фінансової підтримки проекту повинні бути позначені. Всі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на ранній стадії.

Істотні помилки в опублікованих роботах
Якщо автор виявляє суттєву помилку або будь-яку неточність у своїй роботі після її публікації, він зобов'язаний негайно повідомити редактора або видавця журналу про це і надати їм допомогу у виправленні або усунення помилки. Якщо видавець або редактор дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки або неточності, автор зобов'язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж уявити редакції докази правильності вихідної статті.

Обов'язки редакції

Рішення про публікацію статті
Статті, подані на розгляд, повинні містить отримані авторами нові нетривіальні результати наукових досліджень, які ніде не публікувалися раніше. Кожна стаття проходить рецензування. Експерти мають можливість вільно висловити мотивовані критичні зауваження щодо якості та ясності викладу матеріалу, його відповідності тематиці журналу, достовірності і новизни представлених результатів.

Відповідальність за рішення про публікацію повністю лежить на редакції журналу. Рекомендації рецензентів є підставою для прийняття остаточного рішення про публікацію статті. Редакція приймає рішення про публікацію, керуючись політикою журналу, з урахуванням чинного законодавства в галузі авторського права. Редакція оцінює рукописи виключно по їх науковим змістом, незалежно від раси, статі, релігійних переконань, етнічної приналежності, громадянства і політичних поглядів авторів. У разі прийняття до опублікування, стаття розміщується у відкритому доступі. Авторські права зберігаються за авторами.

Конфіденційність
Редактор і всі співробітники редакції не мають права поширювати інформацію про надані наукових дослідженнях нікому, крім рецензентів і інших редакційних консультантів. Редактор і співробітники редакції не мають права використовувати неопубліковані матеріали неопублікованих статей в своїх дослідженнях без письмової згоди автора.

Конфлікт інтересів та дозвіл етичних конфліктів
У разі виникнення конфлікту інтересів, пов'язаних з представленими результатами досліджень в результаті конкурентних відносин, співпраці або інших відносин з одним з авторів, редактор може передати рукопис для розгляду іншому члену редколегії. У разі отримання етичної скарги щодо наданої або опублікованій статті редактор зобов'язаний вжити необхідних заходів у відповідь спільно з видавцем. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки буде розглянуто, навіть в тому випадку якщо воно надійшло через тривалий час після публікації статті. Відповідно до скарги, слід публікація відповідних виправлень, спростувань або вибачень.

Обов'язки рецензентів

Внесок в редакційні рішення
Експертна оцінка є основою для прийняття редакційних рішень, і за допомогою співпраці редактора і автора може допомогти автору у поліпшенні якості його статті. Результатом розгляду статті рецензентом є висновок про можливість її публікації.

Оперативність
Будь-рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду результатів наданого наукового дослідження або розуміє, що швидкість її розгляду буде занадто низькою, повинен довести до відома редактора і відмовитися від розгляду і оцінки рукописи.

Конфіденційність
Кожна наукова робота, подана на експертизу, повинна оцінюватися як конфіденційний документ. Неприпустимо показувати її іншим особам без попереднього дозволу головного редактора.

Стандарти об'єктивності
Рецензенти зобов'язані надавати тільки об'єктивну і аргументовану оцінку наданим результатами дослідження. Особиста критика автора є недоречною.

Підтвердження джерел
Рецензенти зобов'язані виявляти будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях і контролювати їх оформлення відповідним чином (як цитати). Рецензент також повинен звертати увагу редактора на схожість даної статті з будь-якої іншої роботою, з якої рецензент безпосередньо знаком.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів
Неопубліковані матеріали наукових досліджень не повинні використовуватися рецензентом в своїх дослідженнях без письмової згоди автора статті. Закрита інформація та ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не можуть бути використані для особистої вигоди рецензента.


ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

В своей работе редакционная коллегия научного журнала «Metallurgical and Mining Industry» руководствуется международными правилами этики научных публикаций, которые включают в себя правила конфиденциальности, надзора за публикациями, учет возможных конфликтов интересов и т.д.

Редакция журнала в своей деятельности опирается на рекомендации Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics), а также берёт за основу ценный опыт авторитетных международных издательств.

Обязанности авторов

Стандарты отчетности
Авторы обязаны представить достоверные результаты проделанной работы, а также объективной оценки значимости исследования. Данные, которые были положены в основу исследований, должны быть четко изложены в письменном виде. Статья должна содержать достаточное количество данных для проверки и повторения экспериментальных исследований другими авторами. Мошеннические или заведомо неправдивые заявления являются неприемлемыми и приравниваются к неэтичному поведению.

Доступ к данным и их хранение
Члены редакционной коллегии могут попросить авторов предоставить исходные данные для редакционного обзора. Автор, в свою очередь, должен быть готов предоставить открытый доступ к таким данным, если это представляется возможным. В любом случае, авторы должны сохранять такие материалы в течение разумного периода времени после их публикации.

Оригинальность и плагиат
Авторы должны предоставлять только оригинальные статьи. При использовании любой информации, полученной из работ других лиц, необходимо предоставлять ссылки на соответствующие публикации или письменное разрешение автора. Любого рода плагиат является неприемлемым и расценивается как неэтичное поведение.

Множественные, повторные и конкурирующие публикации
Автор обязан указать, что его работа публикуется впервые. Если элементы рукописи были ранее опубликованы в другой статье, авторы должны указать ссылку на более раннюю работу и обозначить, чем именно новая работа существенно отличается от предыдущей. Дословное копирование собственных работ или их перефразирование неприемлемы, их можно использовать только в качестве основы для новых выводов. Подача статьи одновременно в несколько журналов расценивается как неэтичное поведение и является неприемлемой.

Подтверждение источников
Авторы обязаны признавать вклад других лиц, оказавших влияние на представленное исследование. Наличие библиографических ссылок на использованные работы является обязательным.

Авторство работы
Авторство должно быть ограничено теми лицами, кто внес значительный вклад в исполнение, концепцию, дизайн или интерпретацию исследования. Все те, кто внес значительный вклад, должны быть обозначены в качестве соавторов. Автор должен гарантировать, что имена всех соавторов и участников проекта перечислены в списке соавторов, и что все соавторы ознакомлены с окончательным вариантом научной работы и одобрили ее, а также дали свое согласие на публикацию.

Принципы гуманности в отношении человека или животных
Если статья связана с химическими веществами или процессами, физико-химическим оборудованием, при работе с которым существует большой риск подвергнуться облучению, или процесс работы, с которым может нанести какой-либо иной ущерб здоровью человека или животного, автор обязан четко указать это в своей работе.
Раскрытие информации и конфликт интересов
В своих работах все авторы обязаны раскрывать информацию о любых конфликтах интересов, которые могут иметь влияние на результаты исследования или их интерпретацию. Источники финансовой поддержки проекта должны быть обозначены. Все потенциальные конфликты интересов должны быть раскрыты на ранней стадии.

Существенные ошибки в опубликованных работах
Если автор обнаруживает существенную ошибку или какую-либо неточность в своей работе после её публикации, он обязан незамедлительно уведомить редактора или издателя журнала об этом и оказать им помощь в исправлении или устранении ошибки. Если издатель или редактор узнает от третьего лица, что опубликованная работа содержит существенные ошибки или неточности, автор обязан незамедлительно убрать или исправить их, или же представить редакции доказательства правильности исходной статьи.

 

Обязанности редакции

Решение о публикации статьи
Статьи, представленные на рассмотрение, должны содержит полученные авторами новые нетривиальные результаты научных исследований, которые нигде не публиковались ранее. Каждая статья проходит рецензирование. Эксперты имеют возможность свободно высказать мотивированные критические замечания относительно качества и ясности изложения материала, его соответствия тематике журнала, достоверности и новизны представленных результатов.

Ответственность за решение о публикации полностью лежит на редакции журнала. Рекомендации рецензентов являются основанием для принятия окончательного решения о публикации статьи. Редакция принимает решение о публикации, руководствуясь политикой журнала, с учетом действующего законодательства в области авторского права. Редакция оценивает рукописи исключительно по их научному содержанию, независимо от расы, пола, религиозных убеждений, этнической принадлежности, гражданства и политических взглядов авторов. В случае принятия к опубликованию, статья размещается в открытом доступе. Авторские права сохраняются за авторами.

Конфиденциальность
Редактор и все сотрудники редакции не имеют права распространять информацию о предоставленных научных исследованиях никому, кроме рецензентов и других редакционных консультантов. Редактор и сотрудники редакции не имеют права использовать неопубликованные материалы неопубликованных статей в собственных исследованиях без письменного согласия автора.

Конфликт интересов и разрешение этических конфликтов
В случае возникновения конфликта интересов, связанных с представленными результатами исследований в результате конкурентных отношений, сотрудничества или других отношений с одним из авторов, редактор может передать рукопись для рассмотрения другому члену редколлегии. В случае получения этической жалобы относительно предоставленной или опубликованной статьи редактор обязан предпринять разумные ответные меры совместно с издателем. Каждое сообщение о факте неэтичного поведения будет рассмотрено, даже в том случае если оно поступило спустя продолжительное время после публикации статьи. В соответствии с жалобой, следует публикация соответствующих исправлений, опровержений или извинений.

Обязанности рецензентов

Вклад в редакционные решения
Экспертная оценка является основой для принятия редакционных решений, и посредством сотрудничества редактора и автора может помочь автору в улучшении качества его статьи. Результатом рассмотрения статьи рецензентом является вывод о возможности её публикации.

Оперативность
Любой рецензент, который считает, что его квалификации недостаточно для рассмотрения результатов предоставленного научного исследования или понимает, что скорость ее рассмотрения будет слишком низкой, должен поставить в известность редактора и отказаться от рассмотрения и оценки рукописи.

Конфиденциальность
Каждая научная работа, поданная на экспертизу, должна оцениваться как конфиденциальный документ. Недопустимо показывать ее другим лицам без предварительного разрешения главного редактора.

Стандарты объективности
Рецензенты обязаны предоставлять только объективную и аргументированную оценку предоставленным результатам исследования. Личная критика автора является неуместной.

Подтверждение источников
Рецензенты обязаны выявлять любые заявления, выводы или аргументы, которые уже использовались ранее в каких-либо публикациях и контролировать их оформление соответствующим образом (как цитаты). Рецензент также должен обращать внимание редактора на сходство рассматриваемой статьи с какой-либо иной работой, с которой рецензент непосредственно знаком.

Раскрытие информации и конфликт интересов
Неопубликованные материалы научных исследований не должны использоваться рецензентом в собственных исследованиях без письменного согласия автора статьи. Закрытая информация и идеи, полученные во время рецензирования, должны оставаться конфиденциальными и не могут быть использованы для личной выгоды рецензента.

Презентация

Обложка

 

 

Контакты

НАШІ КОНТАКТИ:

[email protected]

[email protected]

м. Дніпро

ISSN 20760507

Керівник проекту - Гриньов Володимир Анатолійович

Партнеры