Рецензирование и редакционная этика

 

Процедура рецензування

Призначені для публікації статті в журналі "Металургійна та гірничорудна промисловість" приймаються і розглядаються спочатку редакторами розділів, головним редактором, направляються на рецензування і остаточно  затверджуються на засіданні редколегії. Кожна стаття направляється на рецензування відповідно її тематики. Всі рецензенти (відповідно до вимог наказу МОН України №32 від 15.01.2018 р) є визнаними фахівцями з тематики рецензованих матеріалів.
Редакція видання направляє авторам представлених матеріалів копії рецензій або мотивовану відмову.
У разі необхідності доопрацювання статті, рукопис має бути скоригований автором в найкоротші терміни і повторно переданий до редколегії. Всі зміни, зроблені автором у матеріалах публікації, звіряються з зауваженнями та рекомендаціями рецензентів.
В разі незгоди автора з рецензією - матеріал направляється іншому рецензенту.
Якщо обидва незалежні експерти, призначених редколегією, винесли рішення про відмову в публікації статті, то в цьому випадку стаття не буде опублікована. Наукові результати можуть бути повторно направлені до редколегії журналу тільки після серйозного доопрацювання у вигляді нової статті, яка повинна супроводжуватися рецензією, отриманою від нового рецензента.
Рецензії зберігаються у видавництві і в редакції видання протягом 3 років.
Редакція забезпечує постійне зберігання опублікованих наукових статей, їх доступність і подання в установленому порядку обов'язкових примірників видання.
За підсумками рецензування стаття авторові не повертається. Матеріали рукописи не розголошуються рецензентами без дозволу редколегії. Інформація та ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, не використовуються для особистих цілей рецензента без письмової згоди автора.

 

Редакційна етика

Журнал «Металургійна та гірничорудна промисловість» дотримується визнаних стандартів видавничої етики.

Етичні принципи редакторів

• При прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю поданих даних і наукової значимістю даної роботи. Редактор  керується Редакційної політикою журналу, рішеннями Редакційної колегії журналу, будучи обмеженим чинними юридичними нормами, які стосуються наклепу, авторського права і плагіату.
• Редактор оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства або політичних уподобань авторів.
• Редактор і Редакційна колегія журналу зобов'язані не розголошувати без необхідності інформацію про прийняту рукописи нікому, за винятком осіб прямо залучених до процесу її розгляду.
• Редактор не має права без письмової згоди Автора використовувати в своїх власних дослідженнях неопубліковані матеріали, що містяться в представленій рукописи. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані в ході рецензування, не повинні розголошуватися Редактором або використовуватися ним для отримання особистої вигоди.
• Редактор не повинен брати участь в розгляді рукописів в разі наявності конфлікту інтересів внаслідок існування відносин конкуренції, спільної діяльності або інших взаємодій і відносин з ким-небудь з Авторів.
• Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

Етичні принципи авторів

• Автори, що надають рукописи в журнал, повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні. Дані, що лежать в основі роботи, не повинні містити помилок. Робота повинна містити досить подробиць або цитат для можливого відтворення. Помилкові або свідомо помилкові твердження розцінюються як неетичну поведінку і неприйнятні.
• Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданої в журнал рукописи, повністю оригінальні. Запозичення в тексті рукопису повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням авторства і першоджерела, з відповідними бібліографічними посиланнями або цитатами. Плагіат у всіх формах і надмірні запозичення є неприйнятними.
• Автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений ​​в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі і представляє собою ті ж дослідження. Це розглядається як неетична поведінка і неприйнятно.
• У рукописи необхідно в явному вигляді визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження. Особи, які зробили істотний внесок у певний аспект дослідження, повинні бути вказані як такі. Інформація, отримана в приватному порядку, не повинна використовуватися або викладатися без ясно вираженого письмового дозволу першоджерела, так само як і інформація, що порушує інтереси третьої сторони.

Етичні принципи рецензентів

• Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам досліджень. Персональна критика автора неприйнятна.
• Рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
• Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної рукописи.
• Рецензент повинен звертати увагу редактора на виявлення істотної подібності або збігу між розглянутої рукописом і будь-якою іншою опублікованою роботою, яка перебуває в сфері наукової компетенції рецензента.
• Рецензент не повинен брати участь в розгляді рукописів в разі наявності конфлікту інтересів внаслідок існування відносин конкуренції, спільної діяльності або інших взаємодій і відносин з ким-небудь з Авторів.
• Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей без письмової згоди Автора.

Презентация

Обложка

 

 

Контакты

НАШІ КОНТАКТИ:

[email protected]

[email protected]

м. Дніпро

ISSN 20760507

Керівник проекту - Гриньов Володимир Анатолійович

Партнеры