Порядок подачи публікаций

 

Порядок  подання публікацій для оприлюднення

Рукопис публікації для оприлюднення подається до редакції журналу «Металургійна та гірничорудна промисловість» в паперовому варіанті у двох примірниках, та в електронному вигляді надсилається на електронну адресу журнала: [email protected]. Електронний варіант статті повинен бути ідентичним з паперовим варіантом. Рукопис  має бути підписаний всіма співавторами або їх відповідальним представником. До рукопису додаються: 
1. Супроводжувальний лист з основного місця роботи автора / авторів (у випадку колективної праці авторів, які працюють не на одному місці роботи, супроводжувальний лист надається від підприємства (організації), в якому працює один із авторів).
2. Відомості про авторів. Вказати прізвище, ім'я та по батькові, вчене звання, ступінь, посада, місце роботи, номер службового телефону та адресу електронної пошти кожного учасника  та вказати, кому з авторів доручено вести переписку.
3..Авторський договір.  На кожну опубліковану статтю укладається  авторський договір, який підписується одним з авторів за дорученням авторського колективу і директором видавництва.
4. Рецензія на рукопис публікації від вченого, який має науковий ступінь і здійснює дослідження за спеціальністю, за якою подається публікація до журнала, а також має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). 
У випадку, якщо рукопис публікації не відповідає вимогам щодо оформлення та подання публікацій для оприлюднення у журналі «Металургійна та гірничорудна промисловість», які зазначені у цьому Порядку, публікація до розгляду не приймається.

 

 

Порядок оформлення публікацій

Обсяг статті: 5-12 стор. формату А4. Мова статей – українська, російська та англійська. Публікація повинна включати наступні структурні елементи:

 

 • УДК;
 • інформаційні відомості про автора (авторів) - прізвище та ініціали, науковий ступінь;
 • основне місце роботи автора (авторів);
 • назва статті (мовою статті та англійською);
 • анотація (українською, російською та англійською мовами) обсягом не менш як 1800 знаків;
 • ключові слова (українською, російською та англійською мовами);
 • вступ, де окреслено постанову проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи;
 • виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
 • висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі;
 • бібліографічний список літератури;
 • інформаційні відомості про автора/авторів англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська або російська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації російська  або англійська – прізвище та ім’я, науковий ступінь;

Анотація повинна відображати послідовну логіку опису результатів, описувати основну мету дослідження та підсумовувати найбільш значущі результати. В анотаціях необхідно обов’язково вказати структурні частини: українською – мета, методіка, результати, наукова новизна, практична значущість; англійською –purpose, metodology, findings, originality, practical value; російською – цель, методика, результаты, научная новизна, практическая значимость. 
Загальні вимоги до оформлення публікацій
Текст статті подавати в редакторі Microsoft Word, формат *.doc або *.docx, шрифт Times New Roman, шрифт 14, через 1,5 інтервал. Абзац з відступом 1,25 см. Поля встановлюються дзеркальні з наступними розмірами: верхнє – 20 мм; нижнє – 40 мм; всередині – 30 мм; зовні – 20 мм.
УДК друкують великими буквами (вирівнювання – зліва). Прізвище та ініціали (на українській мові або російській мові), прізвище та ім’я (на англійській мові) друкують прописними буквами та виділяють напівжирним шрифтом,  науковий ступінь друкують прописними буквами курсивом (вирівнювання – зліва). Основне місце роботи друкують з нового рядка прописними буквами курсивом (вирівнювання – по ширині). Якщо автори мають різне основне місце роботи, то біля їх прізвища та ініціалів ставиться індекс, якій вказується перед місцем роботи. Назву статті друкують великими буквами та виділяють напівжирним шрифтом (вирівнювання – по центру). Заголовки підрозділів друкують прописними буквами та виділяють напівжирним шрифтом, до і після заголовку встановлюється інтервал 6 pt (вирівнювання – по центру). Підзаголовки друкують прописними буквами курсивом та виділяють напівжирним шрифтом (вирівнювання – зліва, з абзацу).
Рисунки, які містять ілюстративий матеріал (фото, креслення, малюнок, тощо) подавати як об’єкт в форматі *.jpg з роздільною здатністю не менше ніж 500Х500 точок через один рядок від основного тексту. Рисунки нумерують в порядку їх розташування в тексті, частини рисунків нумерують літерами – а, б, .... Рисунки, які містять графічний матеріал, подавати як діаграми Microsoft Office. Всі підписи на рисунках повинні мати шрифт Times New Roman, кегль 9-11. Слово «Рисунок» та номер рисунку надаються під рисунком з абзацу у лівому куті курсивом та виділяють напівжирним шрифтом. Назва рисунку подається прописними буквами через дефіс. Забороняється дублювання інформації у табличній формі та на рисунках.
Таблиці слід оформляти з використанням табличного редактора MS Word та подавати в тексті після першого посилання на таблицю із зазначенням її номеру та назви. Таблиці подавати по ширині аркушу, в книжковій орієнтації, кегль 9-11. Слово «Таблиця» та номер таблиці надаються поверх таблиці у правому куті курсивом та виділяють напівжирним шрифтом. Назва таблиці подається курсивом посередині поверх таблиці, її виділяють напівжирним шрифтом. У випадку широкої таблиці, її подають у книжковій орієнтації з орієнтацією тексту на 900. При переносі таблиці на іншу сторінку, зазначається «Продовження таблиці N» при цьому шапка таблиці дублюється. Забороняється дублювання інформації у табличній формі та на рисунках.
Формули подавати за допомогою сервісу редактора Microsoft Word «Формула». Необхідно подавати визначення (дефініцію) величин або скорочень, які вперше вживаються у тексті, а далі користуватися відповідним терміном. Формули нумеруються з правого боку по краю сторінки. Символи опису формул після слова «де – » надаються ідентично з символами у формулі за допомогою сервісу редактора Microsoft Word «Формула». В публікаціях (анотаціях) англійською мовою у числах для позначення розрядності ставити крапку (наприклад 100.10). В публікаціях (анотаціях) українською мовою у числах для позначення розрядності ставити кому (наприклад 100,10).
Список літератури потрібно наводити наприкінці статті. Посилання на літературні джерела нумерують послідовно у порядку їх цитування у тексті статті. Неприпустимим є посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Допустимо посилання на книги (монографії, окремі глави тощо), статті з наукових періодичних видань, матеріали конференцій, патенти та авторські свідоцтва, автореферати дисертацій, електронні ресурси. Назви статей, монографій, збірників, праць, тез доповідей, авторефератів дисертацій та препринтів потрібно вказувати повністю. Для статей обов’язково наводити прізвища всіх співавторів (якщо авторів від одного до семи; якщо від восьми і більше авторів – перелічують перші шість авторів, ставлять три крапки (…) і вказують останнього автора), назву видання, рік, том, номер, початкову та кінцеву сторінки; для монографій – місце видання (вказувати повну назву міста), рік видання, загальну кількість сторінок. Список літератури має складатися з двох частин: «Список літератури» та «REFERENCES».
Список літератури – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).
References – це список літератури англійською мовою або транслітерований в романському алфавіті, і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій. Тобто, у випадку коли джерело, на яке робиться посилання, має свою назву англійською мовою (у тому числі при наявності анотації на англійській мові), то у розділі «References» вона подається англійською мовою. У випадку коли джерело, на яке робиться посилання, не має своєї назви англійською мовою, то у розділі «References» вона подається транслітеровано у романському алфавіті (при можливості рекомендовано після транслітерованої назви у душках надати переклад назви джерела).
 Журнал "Металургійна та гірничорудна промисловість" читають практично на всіх підприємствах металургійного комплексу України і СНД, в десятках ВНЗ і НДІ, а також в ряді зарубіжних країн, тому редакція ще раз звертається до авторів з проханням ретельно вичитувати матеріали перед відправкою до редакції.

Презентация

Обложка

 

 

Контакты

НАШІ КОНТАКТИ:

[email protected]

[email protected]

м. Дніпро

ISSN 20760507

Керівник проекту - Гриньов Володимир Анатолійович

Партнеры