Металлургическая и горнорудная промышленность №2 (311) 2018 г.

30.04.2018

\\ От Редактора...

 

\\ В этом номере (подробнее...)

 
КОКСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Аналіз способів модифікації вугілля та вугільної шихти як сировини для отримання доменного коксу  (с 4-10)

Малий Є. І.

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днипро, Украина

Мета. Для розробки технології отримання доменного коксу високої якості необхідно визначити основні технологічні показники його модифікації.
Методика. Аналіз існуючих технологічних підходів щодо впливу різних факторів на властивості вугілля, вугільної шихти та доменного коксу.
Результати. Сформульовані основні способи модифікації коксу,  спрямовані на розробку раціональної сировинної бази коксування, а також принципи формування основних вимог до вугільної шихти й охарактеризовані методи, що спрямовані на підвищення якості коксу.
Наукова новизна. Запропоновано, що технологія підприємств без уловлювання хімічних продуктів високотемпературного коксування може вирішити ряд питань, особливо тих, що пов’язані з розширенням паливноенергетично-сировинної бази України.
Практична значимість. Результати даної статті можливо використовувати при розробці технологічного завдання для коксохімічних підприємств України. Бібліогр.: 31 назв.
Ключові слова: слабкоспікливе вугілля, термічна підготовка,   вугільна шихта, якість коксу.

Purpose. To develop technology for obtaining high-quality blast-furnace coke, it is necessary to determine the main technical parameters of its modification.
Methodology. Analysis of existing technological approaches to the impact of various factors on the properties of coal, coal charge and blast furnace coke.
Results. The main methods of coke modification aimed at the development of a rational raw material base of coking are formulated, as well as the principles of forming the basic requirements for a coal charge and characterized methods aimed at improving the quality of coke.
Findings. It is suggested that the technology of enterprises without catching chemical products of high-temperature coking can solve a number of issues, especially those associated with the expansion of the fuel and raw materials base of Ukraine.
Practical value. The results of this article may be used in the development of a technological task for coke plants in Ukraine.
Keywords. Low-metamorphosed caking coal, thermal preparation, coal blend, quality of coke.

 

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Об итогах Пятнадцатого Международного ферросплавного конгресса ИНФАКОН-15 (ЮАР, г. Кейптаун, февраль 2018 г.) (с.11-15)

Грищенко С. Г., Гасик М. И., Куцин В. С., Кравченко П. А.

У лютому 2018 року в м Кейптауні, ПАР, відбувся черговий, п'ятнадцятий за рахунком, Міжнародний феросплавний конгрес ІНФАКОН-15.
Журнал «Металургійна і гірничорудна промисловість» систематично знайомить читачів з результатами Міжнародних феросплавних конгресів, як найбільш значущими форумами в цій галузі металургії / 1, 2 /.

В феврале 2018 года в г. Кейптауне, ЮАР, состоялся очередной, пятнадцатый по счету, Международный ферросплавный конгресс ИНФАКОН-15.
Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» систематически знакомит читателей с итогами Международных ферросплавных конгрессов, как наиболее значимыми форумами в этой отрасли металлургии /1, 2/.

 

ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Расчет рационального режима натяжения полосы с учетом её продольной устойчивости в очаге деформации (с 11-15)

О. П. Максименко /д. т. н./, Днепровский государственный технический
университет (ДГТУ), г. Каменское, Украина

Д. И. Лобойко / Днепровский государственный технический
университет (ДГТУ), г. Каменское, Украина
А. А. Васильев /к. т. н./ Мариупольский МК им. Ильича г. Мариуполь,
Украина
А. Г. Присяжный /к. т. н./ Приазовский государственный технический
университет г. Мариуполь, Украина

Мета. Розробка методики визначення раціонального з точки зору енергетичної ефективності режиму натягу при забезпеченні поздовжньої стійкості смуги в осередку деформації. 

Методика. Оцінка поздовжньої стійкості смуги по всій лінії прокатного стану на основі виділення середньої результуючої внутрішніх поздовжніх сил. 

Результати. Розроблено методику визначення раціонального режиму натягу і розрахований режим для реального випадку прокатки жерсті. 

Наукова новизна. Дослідження на основі даної методики дають можливість теоретичним шляхом розробити раціональний режим натягу - такий, при якому процес буде здійснюватися стійко з мінімальним сумарним моментом прокатки.

Практична значимість. Використання розробленої методики дозволяє в подальшому удосконалювати режими обтиснень і натяжений для виробництва листів на безперервних станах, при
яких процес деформації буде протікати в оптимальних умовах з точки зору енерговитрат і поздовжньої стійкості смуги в валках. (Табл. 5. Бібліогр .: 4 назв.).
Ключові слова: поздовжня стійкість, натяг, енергозбереження, жесть

Цель. Разработка методики определения рационального, с точки зрения энергетической эффективности, режима натяжения при обеспечении продольной устойчивости полосы в очаге деформации.
Методика. Оценка продольной устойчивости полосы по всей линии прокатного стана на основе определения средней результирующей внутренних продольных сил.
Результаты. Разработана методика определения рационального режима натяжения и рассчитан режим для реального случая прокатки жести.
Научная новизна. Исследования на основе данной методики дают возможность теоретическим путем разработать рациональный режим натяжения. Такой при котором процесс будет осуществляться устойчиво с минимальным суммарным моментом прокатки.
Практическая значимость. Использование разработанной методики позволяет в дальнейшем усовершенствовать режимы обжатий и натяжений для производства листов на непрерывных станах, при которых процесс деформации будет протекать в оптимальных условиях с точки зрения энергозатрат и продольной устойчивости полосы в валках.(Табл. 5. Библиогр.: 4 назв.)
Ключевые слова: продольная устойчивость, натяжение, энергосбережение, жесть.

Purpose. Development of a technique for determining the rational, from the point of view of energy efficiency, tension regime while ensuring the longitudinal stability of the strip in the deformation region
Methodology. Evaluation of the longitudinal stability of the strip along the entire rolling mill line on the basis of determining the average resultant internal longitudinal forces.
Findings. A procedure for determining the rational tension regime has been developed and the mode for the actual case of rolling the tin-plate.
Originality. Studies based on this technique make it possible theoretically to develop a rational tension regime. Such that the process will be carried out stably with the minimum total rolling moment.
Practical value. The use of the developed technique makes it possible in the future to improve the compression and tension regimes for the production of sheets on continuous mills, under which the deformation process will proceed under optimal conditions in terms of energy consumption and longitudinal stability of the strip in the rolls.
Keywords: longitudinal stability, tension, energy saving, tin-plate.

Методика и результаты исследования износа калибров валков при прокатке катанки в проволочном блоке  (с 16-20)

Максименко О.П., Марченко К.К.

Днепровский государственный технический университет (ДГТУ), г. Каменское, Украина

Мета. Розробка методики вимірювання зносу калібрів валків високошвидкісних дротових блоків.
Методика. Вимірювання зносу валків на основі використання світлооптичного методу.

Результати. Результати дослідження показали, що знос валків по клетям є нерівномірномірним. Найбільш схильні до зносу калібри валків 4-й і 5-й клітей, який досягає 0,5-0,6 мм за кампанію їх роботи.
Наукова новизна. Дослідження на основі даної методики дають можливість розширити розуміння процесу зносу прокатних валків високошвидкісних дротових блоків.
Практична значимість. Використання даних зносу валків дротового блоку дають можливість в подальшому вдосконалити режими обтиснень для підвищення стійкості прокатних валків. (Іл. 3. Табл. 2. Бібліогр .: 2 назв.).
Ключові слова: прокатка, абразивний знос, твердосплавний валок (ТСВ), калібр, світлооптичний метод, осповідність, високошвидкісний дротовий блок.

Цель. Разработка методики измерения износа калибров валков высокоскоростных проволочных блоков.
Методика. Измерение износа валков на основе использования свето-оптического метода.
Результаты. Результаты исследования показали, что износ валков по клетям является неравномерным. Наиболее подвержены износу калибры валков 4 и 5 клетей, который достигает 0,5-0,6 мм за кампанию их работы.
Научная новизна. Исследования на основе данной методики дают возможность расширить понимание процесса износа прокатных валков высокоскоростных проволочных блоков.
Практическая значимость. Использование данных износа валков проволочного блока дают возможность в дальнейшем усовершенствовать режимы обжатий для увеличения стойкости прокатных валков. (Ил. 3. Табл. 2. Библиогр.: 2 назв.).
Ключевые слова: прокатка, абразивный износ, твердосплавный валок (ТСВ), калибр, светооптический метод, осповидность, высокоскоростной проволочный блок.

Purpose. Development of method wears sensing roll grooves of high-speed wire block.
Methodology. Wear sensing rolls based on using the light-optical method.
Findings. The results of the research showed that the mill rolls wear on the stands uneven. The grooves of rolls 4 and 5 stands are most prone to wear, which reaches 0,5-0,6 mm for the campaign of their work.
Originality. Researches on the basis of this method give the possibility to expand the understanding process of wear of mill rolls of high-speed wire block.
Practical value. Using the wear data of the wire roll lumps makes it possible to further improve the reduction modes to increase the stability of the rolling rolls.

Keywords: rolling, abrasive wear, tungsten carbide roll (TCR), groove, light-optical method, high-speed wire block.

Розробка технології виробництва листового прокату товщиною 4 мм на стані 3200 заводу Trametal SpA (c 24-29)

Кухар В.В., ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

Курпе О.Г., ПрАТ «ММК «ІМЕНИ ІЛЛІЧА», МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ, м. Маріуполь, Україна

Мета. Розробка технології виробництва прокату товщиною 4 мм при використанні безперервно литих слябів товщиною 220мм замість слябів товщиною 150 мм для умов стану 3200 заводу Metinvest Trametal SpA.
Методика. Технологія розроблена з використанням математичної моделі технологічного процесу прокатки
Результат. Розроблена технологія прокатки листів розмірами 4х3125х16000 мм зі слябу розмірами 217х1355х780 мм.
Наукова новизна. Розроблена технологія забезпечує отримання кінцевої температури прокату 826 оС, що дозволяє її використовувати для виробництва прокату згідно зі способом гарячої, нормалізуючої, контрольованої або ТМСР технології, та не обмежує існуючий марковий сортамент.
Практична важливість. Можливість використання для виробництва слябів товщиною 220 мм, замість слябів товщиною 150 мм.   Іл. 3. Табл. 3. Бібліогр.: 11 назв.

Ключові слова: моделювання, сила прокатки, температурній режим, технологія, товстолистовий стан.

Purpose. Process development for production of 4 mm thickness plate produced of as-cast slabs of 220mm thickness instead of slabs of 150 mm thickness for rolling mill 3200 at Metinvest Trametal SpA.
Methodology. The technological process is developed using the mathematical model of the rolling technological process.
Findings. The technologyofrollingplateswithdimensions4х3125х16000 mm from the slab with dimensions 217х1355х780 was developed.
Originality. The developed technology ensures the rolled products final temperature of 826 оС, and this allows to implement it for rolled products production by means of hot, normalizing, controlled or TMCP technology and does not minimize the current grade product mix.
Practical value. The possibility to implement for production of slabs of thickness 220mm instead of slabs of thickness 150mm.
Keywords: simulation, rolling force, temperature conditions, technology, plate rolling mill.

Аналіз  впливу  робочих  параметрів  гідродинамічних  підшипників  на  точність прокатування  в  чистових  блоках  дротових  станів (c 29-35)

Самохвал Володимир Михайлович, Дніпровський державний технічний університет, , Україна, м. Кам’янське, доцент, к. т. н.
Штода Максим Миколайович, , Дніпровський державний технічний університет, Україна, м. Кам’янське, доцент, к. т. н., Ph.D. in Technical Science
Гаврилін Сергій Юрійович,   Дніпровський державний технічний університет, Україна, м. Кам’янське, ст. викладач, к. т. н., Ph.D. in Technical Science
Геймур Костянтин Георгійович,  ПАТ «Дніпровский меткомбінат», Україна, м. Кам’янське, заст. нач. прокатного цеху

Мета. Аналіз міри впливу робочих параметрів гідродинамічних підшипників високошвидкісних чистових блоків на точність дроту за умов наявних, технологічно обумовлених, змін параметрів прокатування.  
Методика. Основним параметром роботи гідродинамічних підшипників, який використовували для аналізу, слугувала розрахункова мінімальна товщина плівки мастила. Розрахунки цього параметру виконували за стандартною методикою для умов налаштування модулів та для умов сталої роботи блоку при прокатуванні катанки діаметром 5,5 мм з маловуглецевої сталі.  Технологічні параметри, такі як сила прокатування та інші, розраховували за методикою В. К. Смірнова.
Результати. Розрахунки показують, що за наявних технологічних параметрів прокатування конструктивні параметри підшипників основних опор модулів обумовлюють формування відносно товстих  плівок мастила. Враховуючи різницю швидкостей при налаштуванні  і  при сталій  роботі модулів блоку, має місце  значна різниця товщини плівок мастила, особливо для останніх модулів. Зокрема, для модулів 8 та 9 різниця в зазорах при налаштуванні та при сталій роботі становить в середньому 0,16 мм, а для модулю 10 досягає 0,21 мм. 
Практична значимість. Врахування виявленої різниці в зазорах при налаштуванні та сталій роботі, обумовлене різною товщиною плівок мастила, дозволить точніше витримувати технологічні параметри  та  забезпечить  збільшення точності прокатування. Іл. 3. Табл. 2. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова:  гідродинамічний підшипник ковзання, товщина плівки мастила, зазор між валками

Purpose. Analysis of the degree of influence of working parameters of hydrodynamic bearings of high-speed finishing blocks on the accuracy of wire rod in the conditions of existing, technologically determined, changes in rolling parameters.
Methodology. The basic parameter of the operation of the hydrodynamic bearings, which was used for analysis, served as the calculated minimum thickness of the lubricant film. The calculations of this parameter were performed according to the standard method for adjusting the conditions of the modules and for the conditions of the stable operation of the unit when rolling rods with a diameter of 5.5 mm from low-carbon steel. Technological parameters, such as rolling force and others, were calculated according to the method of V.K. Smirnov.
Findings calculations show that, for the existent technological parameters of rolling, the constructive parameters of the bearings of the main supports modules determining the formation of relatively thick lubricant films. Taking into account the speed difference in the adjusting and the steady operation of the block modules, there is a significant difference in the thickness of the lubricating film, especially for the last modules. In particular, for modules 8 and 9, the difference in gaps in adjustment and under steady operation is an average of 0.16 mm, and for module 10 it reaches 0.21 mm.
Practical value. Addressing the identified gaps difference when setting up and steady operation, due to the different thickness of oil films, will accurately maintain process variables and provide increased precision rolling.
Keywords: hydrodynamic journal bearing, oil film thickness, gap between rolls

Исследование взаимосвязи между толщиной и пределом текучести горячекатаного подката и механическими свойствами холоднокатаного проката из стали 08кп (c 35-41)

Я.Д. Василев
Доктор технических наук, профессор
Национальная Металлургическая Академия Украины (НМетАУ)  г. Днепр, Украина

Анотація. Наведено результати експериментального дослідження впливу товщини і межі текучості гарячекатаного підкату на механічні властивості холоднокатаного прокату зі сталі 08кп в умовах ВАТ «Запоріжсталь». Встановлено, що між товщиною і вихідним межею плинності гарячекатаного підкату і механічними властивостями холоднокатаного прокату існує жорсткий зв'язок, наведені кількісні дані, що характеризують цей зв'язок. Показано, що рівень і нестабільність вихідної границі текучості гарячекатаного підкату, особливо товщиною 2,0-2,3 мм, має великий вплив на рівень і стабільність механічних властивостей холоднокатаного прокату. збільшення товщини холоднокатаного прокату з 0,5 до 2,0 мм, що отримується з підкату завтовшки 2,0 і 4,0 мм, призводить до зменшення межі текучості на 6,1% і до збільшення відносного подовження і штампувальності останнього відповідно на 10,3 і 31,4%. (Іл. 4. Бібліогр .: 8 назв.).
Ключові слова: гарячекатаний підкат; холоднокатаний прокат; дослідження; товщина; межа плинності; механічні властивості; нестабільність.

Аннотация. Приведены результаты экспериментального  исследования влияния толщины и предела текучести горячекатаного подката на механические свойства холоднокатаного проката из стали 08кп в условиях ОАО «Запорожсталь». Установлено, что между толщиной и исходным пределом текучести горячекатаного подката и механическими свойствами холоднокатаного проката существует жесткая связь и приведены количественные данные, характеризующие эту связь. Показано, что уровень и нестабильность исходного предела текучести горячекатаного подката, особенно тонкого толщиной 2,0-2,3 мм, оказывает большое влияние на уровень и стабильность механических свойств холоднокатаного проката. Увеличение толщины холоднокатаного проката с 0,5 до 2,0 мм, получаемого из подката толщиной 2,0 и 4,0 мм, приводит к уменьшению предела текучести на 6,1% и к увеличению относительного удлинения и штампуемости последнего соответственно на 10,3 и 31,4 %. Ил. 4. Библиогр.: 8 назв.
Ключевые слова: горячекатаный подкат; холоднокатаный прокат; исследование; толщина; предел текучести; механические свойства; нестабильность.

Annotation. Presented the results of experimental research for the influence of thickness and yield strength of hot-rolled strip on mechanical properties of cold-rolled steel 08кп at the plant of JSC «Zaporizhstal». It is established that between the thickness and the initial yield point hot-rolled strip and mechanical properties of cold-rolled steel there is a rigid connection and provides quantitative data describing this connection. It is shown that the level and the instability of the initial yield strength of hot-rolled strip, particularly a thin thickness 2,0-2,3 mm, has a great influence on the level and stability of mechanical properties for cold-rolled steel. Increased thickness for cold-rolled steel with 0,5-2,0 mm, obtained from the strip with a thickness of 2,0 and 4,0 mm, leads to a decrease of the yield strength by 6.1% and increased the elongation and the ability to sheet extract last respectively 10,3 to 31,4 %.
Keywords: hot rolled strip; cold rolled strip; research; thickness; yield strength; distribution; mechanical properties; instability.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Управление скоростью затвердевания отливок из сплава АК7 за счет зонального охлаждения при литье под низким давлением

Лысенко Т.В. /д.т.н./,  Крейцер К.А., Козишкурт Е.Н., Солоненко Л.И.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина

Мета. Вивчити вплив зонального охолодження місцевих потовщень (бобишек) за допомогою мідних наружних  холодильників і води на фізико-механічні властивості виливків зі сплавів АК7 при литті під низьким тиском.
Методика. Застосовані стандартні методики визначення зонального охолодження, швидкості затвердівання, щільності металу.
Результати. Виявлено залежності впливу зонального охолодження на швидкість затвердівання місцевого потовщення, яка визначається по щільності структури металу в залежності від охолодження як мідними вставками, так і водою.
Наукова новизна. Отримали подальший розвиток уявлення про вплив зонального водяного охолодження на зниження браку по усадочним рихлотам в стовщеннях виливки при литті під низьким тиском і зменшенні часу витримки металу під тиском.
Практична значимість. Використання зонального водяного охолодження при литті під низьким тиском деталі «корпус фільтра» на установці мод. У95А дозволило виключити усадкову рихлоту в місцевому потовщенні і зменшити час витримки виливки під тиском. (Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр .: 3 назв.).
Ключові слова: лиття під низьким тиском, зональне охолодження, затвердіння, твердість.

Цель. Изучить влияние зонального охлаждения местных утолщений (бобышек) с помощью медных наружных холодильников и водой на физико-механические свойства отливок из сплавов АК7 при литье под низким давлением.
Методика. Применены стандартные методики определения зонального охлаждения, скорости затвердевания, плотности металла.
Результаты. Выявлены зависимости влияния зонального охлаждения на скорость затвердевания местного утолщения, определяемой по плотности структуры металла в зависимости от охлаждения как медными вставками, так и водой.
Научная новизна. Получили дальнейшее развитие представления о влиянии зонального водяного охлаждения, на снижение брака по усадочным рыхлотам в утолщениях отливки при литье под низким давлением и уменьшении времени выдержки металла под давлением.
Практическая значимость. Использование зонального водяного охлаждения при литье под низким давлением детали «корпус фильтра» на установке мод. У95А позволило исключить усадочную рыхлоту в местном утолщении и уменьшить время выдержки отливки под давлением. Ил. 2. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.
Ключевые слова: литье под низким давлением, зональное охлаждение, затвердевание, твердость.
Постановка проблемы. Увеличение производительности установок литья под низким давлением можно достичь за счет сокращения технологической выдержки отливки в кокиле до ее полного затвердевания.
Сокращение технологической выдержки можно достичь за счет управления процессом затвердевания отливки, что обеспечивает направленный теплоотвод, при котором охлаждается одна из частей кокиля.

Purpose. To study the effect of zonal cooling, i.e. various cooling means, accelerating the heat sink to the rate of solidification in local thickenings.
Methodology. The applied standard methodology for determining zonal cooling, the speed of solidification, the density of the metal.
Results. Determined the influence of zone cooling on the rate of solidification of the local thickening, determined by the density of the metal structure depending on the cooling with copper inserts and water.
Originality. Further development of representations about the effect of zonal cooling in the casting under low pressure, the decline of defect shrinkage in the thickenings of the casting and reducing the time of exposure of the metal under pressure.
Practical value. The use of zonal water-cooling in the casting under low-pressure parts "filter housing" in the mod. U95A has allowed to eliminate the shrinkage in local thickening and reduced the exposure time of the casting under pressure.
Keywords: casting under low pressure, zonal cooling, solidification, hardness.

ТРУБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Проектирование новых технологических процессов подготовки передних концов гильз к пилигримовой прокатке (с 45-51)

В.Ф. Балакин, д.т.н. Национальная металлургическая академия (НМетАУ)
С.Л. Стасевский,  Ю.Д. Угрюмов к.т.н.( ГП «Укргипромез»)

А.Ф. Гринев, к.т.н. (ООО «Укрметаллургинформ «НТА»)
В.Д. Добряк, к.т.н. ( ГП «Укргипромез») 

Мета. На основі аналізу відомих методів підготовки передніх кінців гільз перед пілігрімовою прокаткою розробити нові технологічні рішення цієї проблеми.
Методика. Вибір найбільш ефективного з відомих технічних рішень підготовки передніх решт гільз з наукових і патентних джерел. Рішення задач по розробці обладнання і технологічних процесів запропонованих нових технічних рішень.
Результати. У статті наведені результати розробки двох нових технологічних пропозицій
для підготовки передніх кінців гільз. Запропоновано дві нові технології підготовки передніх кінців гільз і обладнання для їх здійснення. Шляхом обтиску кінця гільзи на оправці одночасно чотирма профільними бойками гідравлічного преса за два обтиски з кантуванням гільзи на 45 ° між обтисканнями, а також поперечної планетарної обкатки кінця гільзи чотирма холостими роликами.
Вибір конкретного з двох запропонованих технічних рішень може бути здійснено на стадії передпроектних досліджень і техніко-економічних розрахунків.
Наукова новизна. Встановлено особливості підготовки передніх кінців гільз на пресі і на планітарній обкатній машині. Визначено тривалість додаткових операцій на ділянці внестанової зарядки для підготовки передніх кінців гільз.
Практична значимість. Розроблені нові технологічні рішення можуть бути використані для модернізації та реконструкції ділянки внестанової зарядки пілігрімового стану за рахунок розміщення стенду для підготовки передніх кінців гільз на замінній короткій циліндричній оправці, який може обслуговувати обидва пілігрімових стана. Використання процесу підготовки передніх кінців гільз перед пілігрімовою прокаткою дозволить отримати додатковий приріст виробництва 2,5-3% за рахунок зниження витратного коефіцієнта металу. Іл. 3. Бібліогр .: 10 назв.
Ключові слова: труба, пілігрімовий стан, внестанова зарядка, підготовка кінців гільз, витрата металу

Цель. На основе анализа известных методов подготовки передних концов гильз перед пилигримовой прокаткой разработать новые технологические решения этой проблемы.
Методика. Выбор наиболее эффективного из известных технических решений подготовки передних концов гильз из научных и патентных источников. Решение задач по разработке оборудования и технологических процессов предложенных новых технических решений. 
Результаты. В статье приведены результаты разработки двух новых технологических предложений для подготовки передних концов гильз. Предложены две новые технологии подготовки передних концов гильз и оборудование для их осуществления.  Путем обжатия конца гильзы на оправке одновременно четырьма профильными бойками гидравлического пресса за два обжатия с кантовкой гильзы на 45 0 между обжатиями,  а также поперечной планетарной обкаткой конца гильзы четырьма холостыми роликами. Выбор конкретного из двух предложенных технических решений может быть осуществлен на стадии предпроектных исследований и технико-экономических расчетов.
Научная новизна. Установлены особенности подготовки передних концов гильз на прессе и на планетарной обкатной машине. Определена длительность дополнительных операций на участке внестановой зарядки для подготовки передних концов гильз.
Практическая значимость. Разработанные новые технологические решения могут быть использованы для модернизации и реконструкции участка внестановой зарядки пилигримового стана за счет размещения стенда для подготовки передних концов гильз на сменяемой  короткой цилиндрической оправке, который может обслуживать оба пилигримовых стана. Использование процесса подготовки передних концов гильз перед пилигримовой прокаткой позволит получить дополнительный прирост производства 2,5-3 % за счет снижения расходного коэффициента металла. Ил. 3. Библиогр.: 10 назв.

Ключевые слова: труба, пилигримовый стан, внестановая зарядка, подготовка концов гильз, расход металла

Purpose. Based on the analysis of known methods for preparing the front ends of the sleeves before pilgrim rolling, develop new technological solutions to this problem.
Methodology. The choice of the most effective of the known technical solutions for the preparation of the front ends of cartridges from scientific and patent sources. A solution of tasks on the development of equipment and technological processes of the proposed new technical solutions.
Findings. The article presents the results of the development of two new technological proposals for the preparation of the front ends of the sleeves. Two new technologies for preparing the front ends of the sleeves and equipment for their implementation are proposed. By crimping the end of the sleeve on the mandrel simultaneously four profiled strikers hydraulic press for crimping with the two tilting sleeves 45 crimped between 0 and lateral run-end sleeve planetary four idle rollers. The choice of concrete of the two proposed technical solutions can be carried out at the stage of pre-project studies and technical and economic calculations.
Originality. The features of the preparation of the front ends of the sleeves on the press and on the planetary rolling machine are established. The duration of additional operations in the area of the extraneous charging is determined to prepare the front ends of the sleeves.
Practical value. Developed new technological solutions can be used for modernization and reconstruction of the mill Pilger charging by placing the stand for the preparation of the front end of the sleeve on the succeeding short cylindrical mandrel, which can serve both the Pilger mill. Using the process of preparing the front ends of the sleeves before Pilger rolling will provide a further increase in production of 2.5-3% by lowering the consumable metal ratio.

Keywords: pipe, pilgrim mill, extraneous charging, preparation of the ends of the sleeves, metal consumption

Развитие методов снижения потерь металла в пилигримовую головку при горячей прокатке труб (с 52-59)

В.Ф. Балакин, д.т.н. Национальная металлургическая академия (НМетАУ)
С.Л. Стасевский,  Ю.Д. Угрюмов к.т.н.( ГП «Укргипромез»),
А.Ф. Гринев, к.т.н. (ООО «Укрметаллургинформ «НТА»)
В.Д. Добряк, к.т.н. ( ГП «Укргипромез»)

Мета. Удосконалення методів зниження втрат металу в пілігрімову головку при гарячій
прокатці труб на пілігрімових агрегатах. На основі аналізу відомих технічних рішень, направлених на зменшення маси пілігрімової головки при прокатці товстостінних і тонкостінних труб, розробити нові металозберігаючі технології.
Методика. Аналіз відомих технічних рішень і вибір представницьких даних з наукових і патентних джерел.
Результати. У статті наведено результати аналізу особливостей пілігрімової прокатки товстостінних і тонкостінних труб. На підставі аналізу відомих технічних рішень запропоновані вдосконалені процеси пілігрімової прокатки для зниження маси пілігрімової головки.
Внаслідок отримали подальший розвиток процесів прокатки гільз в стик, повнішої докатки пільгерголовки за рахунок удосконалення дорнового пристроя, методи повного і часткового розкочування пільгерголовки, метод прокатки зі збільшеною конусністю ділянки дорна під пільгерголовкою, та інші.
Наукова новизна. Встановлено, що на можливість зниження маси пільгерголовки значно впливає відношення D / S прокочуваних труб.

Практична значимість. Розроблені в статті нові технічні рішення можуть бути використані як на діючих, так і на об'єктах реконструкції пілігрімових агрегатів, що дозволить забезпечити зниження витрати металу. (Іл. 8. Бібліогр .: 10 назв.).
Ключові слова: труба, пілігрімовий стан, пілігрімовая головка, витрата металу.

Цель. Совершенствование методов снижения потерь металла в пилигримовую головку при горячей прокатке труб на пилигримовых агрегатах. На основе анализа известных технических решений направленных на уменьшение массы пилигримовой головки при прокатке толстостенных и тонкостенных труб разработать новые металлосберегающие технологии.
Методика. Анализ известных технических решений и выбор представительных данных из научных и патентных источников.
Результаты. В статье приведены результаты анализа особенностей пилигримовой прокатки толстостенных и тонкостенных труб. На основании анализа известных технических решений предложены усовершенствованные процессы пилигримовой прокатки для снижения массы пилигримовой головки. В результате получили дальнейшее развитие процессы прокатки гильз встык, более полной докатки пильгерголовки за счет усовершенствования дорнового устройства, методы полной и частичной раскатки пильгерголовки, метод прокатки с увеличенной конусностью участка дорна под пильгерголовкой и др.
Научная новизна. Установлено, что на возможность снижения массы пильгерголовки значительное влияние оказывает отношение D/S прокатываемых труб.
Практическая значимость. Разработанные в статье новые технические решения могут быть использованы как на действующих, так и реконструируемых пилигримовых агрегатах, что позволит обеспечить снижение расхода металла. Ил. 8. Библиогрю: 10 назв.
Ключевые слова:  труба, пилигримовый стан, пилигримовая головка, расход металла

Purpose. Improvement of methods for reducing metal losses in the pilgrim head during hot rolling of pipes on pilgrim aggregates. Based on the analysis of known technical solutions aimed at reducing the weight of the piligrim head during the rolling of thick-walled and thin-walled pipes, to develop new metal-saving technologies.
Methodology. Analysis of known technical solutions and selection of representative data from scientific and patent sources.
Findings. The article presents the results of an analysis of the features of piligrim rolling of thick-walled and thin-walled pipes. Based on the analysis of known technical solutions, advanced pilgrim rolling processes are proposed to reduce the mass of the pilgrim head. As a result, the processes of rolling the butt-ends were further developed, more complete docking of the pilot head due to the improvement of the dowel device, methods for the full and partial rolling of the pilot head, the method of rolling with an increased conicity of the section of the mandrel under the pilgel head,
Originality. It is established that the possibility of reducing the weight of the Pilger's head is significantly influenced by the D / S ratio of the rolled pipes.
Practical significance. The new technical solutions developed in the article can be used both on operating and reconstructed pilgrim aggregates, which will allow reducing the consumption of metal.
Keywords: pipe, pilgrim mill, pilgrim head, metal consumption

ГОРНОРУДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Особенности водопритоков в глубоких карьерах, пути снижения минерализации вод в водосборниках и использование их в качестве полезного ископаемого (с. 60-65)

М. С. Четверик /д.т.н./, Е.А. Бубнова /к.т.н./, Е.С. Левченко /магистр/
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова  НАН Украины, г. Днепр, Украина

Мета. Аналіз водопритоків в глибоких кар'єрах і обгрунтування напрямків зниження мінералізації виловлюваних кар'єрних вод для подальшого використання їх в якості корисної копалини. Методика. Теоретичний аналіз формування водопритоків в глибоких кар'єрах з використанням аналітичних закономірностей встановлення параметрів депресионної воронки і статистичного аналізу мінералізації підземних вод різних горизонтів.
Результати. Встановлено особливості водопритоков в глибоких кар 'єрах з урахуванням розповсюдження водоносних горизонтів у масиві гірських порід і формування депресіонної воронки. Приведена гіпотеза про Генезис підземних вод Кривбасу, обгрунтовує їх різну мінералізацію. Обґрунтовані напрямки зниження мінералізації накопичуваних в водозбірниках вод.
Наукова новизна. Вперше встановлено особливості водопритоків в глибоких кар 'єрах та отримана модель формування мінералізації вод у водозбірник.
Практична значущість. Представлені рішення щодо зниження мінералізації вод у водозбірник та використанню відкачуваних під час розробки родовищ підземних вод в якості корисної копалини що дозволить не тільки раціонально використовувати природні ресурси, але і скоротити забруднення навколишнього середовища. (Рис. 3. Табл. 1. Bibliogr.: 7 назв.).
Ключові слова: відкрита розробка, кар 'єр, водоносні горизонти, підземні води, кар' єрний водовідлив, мінералізація, генезіз

Цель. Анализ водопритоков в глубоких карьерах и обоснование направлений снижения минерализации улавливаемых карьерных вод для последующего использования их в качестве полезного ископаемого.
Методика. Теоретический анализ формирования водопритоков в глубоких карьерах с использованием аналитических закономерностей установления параметров депрессионной воронки и статистического анализа минерализации подземных вод разных горизонтов.
Результаты. Установлены особенности водопритоков в глубоких карьерах с учетом распространения водоносных горизонтов в массиве горных пород и формирования депрессионной воронки. Приведена гипотеза о генезисе подземных вод Кривбасса, обосновывающая их различную минерализацию. Обоснованы направления снижения минерализации накапливаемых в водосборниках вод.
Научная новизна. Впервые установлены особенности водопритоков в глубоких карьерах и получена модель формирования минерализации вод в водосборниках.
Практическая значимость. Представлены решения по снижению минерализации вод в водосборниках и  использования откачиваемых при разработке месторождений подземных вод в качестве полезного ископаемого, что позволит не только рационально использовать природные ресурсы, но и сократить загрязнение окружающей среды.
Ключевые слова: открытая разработка, карьер, водоносные горизонты, подземные воды, карьерный водоотлив, минерализация, генезис

Methodology. Theoretical analysis of the formation of water inflows in deep quarries with the use of analytical regularities for establishing the parameters of a depression funnel and statistical analysis of the mineralization of groundwater in different horizons.
Findings. The features of water inflows in deep quarries are determined to take into account the distribution of aquifers in the rock massif and the formation of a depression funnel. A hypothesis is cited on the genesis
of the Kryvbas underground waters, which justifies their different mineralization. The directions of the reduction of mineralization of water accumulated in the water basins are justified.
Originality. The features of water inflows in deep quarries have been established for the first time and a model of the formation of water salinity in the water basins has been obtained.
Practical value. Solutions are presented to reduce the mineralization of waters in the catchment areas and to use the underground waters that are pumped out during the development of deposits as a mineral, which will allow not only rational use of natural resources but also reduce pollution of the environment.
Keywords: open development, quarry, aquifers, groundwater, quarry water drainage, mineralization, Genesis

 

Развитие технологий подземного блочного выщелачивания металлов из забалансовых руд (c 66-74)

В. И. Ляшенко /к. т. н./ ГП «УкрНИПИИпромтехнологии», г. Желтые Воды, Украина
А. Е. Воробьев /д. т. н./ Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса, г. Раменское, Россия
Б. Н. Андреев /д. т. н./ ГВУЗ «Криворожский национальный университет», г. Кривой Рог, Украина
K. A. Воробьев Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия

Мета. Розвиток технологій підземного блочного залуження (пбз) металів з позабалансових руд шляхом застосування камерної системи розробки з твердіючою  закладкою і підземного блочного залуження металу з замагазованих в камері руд для підвищення ефективності відпрацювання запасів складноструктурних родовищ.
Методика. Узагальнення, аналіз та оцінка практичного досвіду і наукових досягнень в області гео -технології, теорії і практики вибухового руйнування твердих середовищ, механіки суцільних середовищ, математичної статистики, а також дослідницьких прийомів хвильових процесів за стандартними і новими методиками провідних фахівців у цій галузі.
Результати. Встановлені фактори, що визначають ефективність пбз металів зі скельних руд і обґрунтовані параметри вибуху з урахуванням середнього лінійного розміру куска підірваної рудної маси і сейсмічної безпеки об 'єктів, що охороняються.
Наукова новизна. При відпрацюванні родовищ бідних скельних руд в Україні перспективним направленням слід вважати застосування пбз. Відсоток вилучення металу ξ істотно залежить від середнього лінійного розміру шматка підірваної руди dcp з високим ступенем достовірності (R2 = 0,97) описується залежністю виду ξ = 11,817dc-p0,4501.
Практична значущість. Відпрацювання досліджуваного блоку 5 86 на Інгульській шахті ДП "СхідГЗК" (відбито 8248 т бідної руди) підтвердила можливість пбз зі скельних руд, а також обґрунтованість схеми підготовки (максимальне відхилення фактично заміряного класу - 25 0 становить 7,2%).
При залученні в виробництво некондиційних руд родовищ сировинна база на діючих шах -відрахування може бути збільшена у 1,4-1,6 рази. (Іл. 5. Табл. 3. Bibliogr.: 16 назв.).
Ключові слова: підземна розробка, некондиційні руди, блочне вилуговування, витяг металу.

Цель. Развитие технологийподземного блочного выщелачивания (ПБВ) металлов из забалансовых руд путем применения камерной системы разработки с твердеющей закладкой и подземное блочное выщелачивание металла из замагазинированных в камере руд для повышения эффективности отработки запасов сложноструктурных месторождений.
Методика. Обобщение, анализ и оценка практического опыта и научных достижений в области геотехнологии, теории и практики взрывного разрушения твердых сред, механики сплошных сред, математической статистики, а также исследовательских приемов волновых процессов по стандартным и новым методикам ведущих специалистов в этой области.
Результаты.  Установлены факторы, определяющие эффективность ПБВ металлов из скальных    руд и обоснованы параметры взрыва с учетом среднего линейного размера куска взорванной рудной массы и сейсмической безопасности охраняемых объектов.
Научная новизна.При отработке месторождений бедных скальных руд в Украине перспективным направлением следует считать применение ПБВ. Процент извлечения металла x существенно зависит от среднего линейного размера куска взорванной руды dср и с высокой степенью достоверности (R2=0,97) описывается зависимостью вида
Практическая значимость. Отработка опытного блока 5–86 на Ингульской шахте ГП «ВостГОК» (отбито 8248 т бедной руды) подтвердила возможность ПБВ из скальных руд, а также обоснованность схемы подготовки (максимальное отклонение фактически замеренного класса –25+0 составляет 7,2 %). При вовлечении в производство некондиционных руд месторождений сырьевая база на действующих шахтах может быть увеличена в 1,4–1,6 раза. Ил. 5. Табл. 3. Библиогр.:16 назв.
Ключевые слова: подземная разработка, некондиционные руды, блочное выщелачивание,  извлечение металла.

Purpose. Development of technologies for underground block leaching of metals from off-balance ores by using a chambered development system with hardening and underground block leaching of metal from the ores stored in the chamber to increase the efficiency of working out reserves of complex-structure deposits.
Methodology. Generalization, analysis, and evaluation of practical experience and scientific achievements in the field of geotechnology, theory and practice of explosive destruction of solid media, continuum mechanics, mathematical statistics, and research methods of wave processes using standard and new techniques of leading specialists in this field.
Findings. Factors determining the effectiveness of WSP metals from rocky ores are established and the parameters of the explosion are justified taking into account the average linear size of the piece of blasted ore mass and the seismic safety of the protected objects.
Methodology. When developing deposits of poor rocky ores in Ukraine, a promising area should be considered the use of PBW. The percentage of metal extraction  depends significantly on the average linear dimension of the piece of blasted ore and with a high degree of reliability (R2 = 0.97) is described by a dependence of the form
Practical value. Testing of the experimental block 5-86 at the Ingul mine of the State Enterprise "VostGOK" (8248 tons of poor ore was repulsed) confirmed the possibility of the WSP from rock ores, as well as the validity of the preparation scheme (the maximum deviation of the actually measured class -25 + 0 is 7.2%). With the involvement of sub-standard ore deposits in the production of raw materials at existing mines can be increased by 1.4-1.6 times.
Keywords: underground mining, sub-standard ores, block leaching, extraction of metal.

МАШИНОВЕДЕНИЕ

Управління точністю виробів, оброблених деформуючим протягуванням. (Повідомлення 1) (c. 75-83)

Я. Б. Немировський /к. т. н./

Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Мета. Розробка науково-обґрунтованих технологічних методів управління параметрами точності деталей, оброблених деформуючим протягуванням.
Методика. Теоретичне та експериментальне дослідження механіки процесу, які дозволили встановити основні причини формування похибок при деформуючому протягуванні та визначити шляхи управління параметрами точності.
Результати. Створені наукові основи технологічного управління параметрами точності деталей, оброблених деформуючим протягуванням, які полягають у визначення особливостей деформування різнотовщинних заготовок та деталей, оброблених з малими натягами, а також в розробці науково-обґрунтованих схем, способів протягування інструмента та технологічних рекомендацій, що забезпечують необхідну точність обробки.
Наукова новизна. Створені наукові основи технологічного управління параметрами точності при деформуючому протягуванні, які полягають в розробці математичних моделей та експериментальних досліджень механіки процесу, що забезпечує визначення причин утворення геометричних похибок в осередку деформації та розробку шляхів технологічного управління параметрами точності.
Практичне значення. Можливість розробки технологічних процесів на основі деформуючого протягування, а саме обробки отворів різнотовщинних деталей, відновлення геометричної точності зношених поршневих пальців, обробка внутрішньої порожнини гільз ДВС із сірого чавуну. (Іл. 10. Бібліогр.: 14 назв.)
Ключові слова: деформуюче протягування, точність, осередок деформації, ділянка контакту, позаконтактні зони, деформування, різнотовщинність, геометрична похибка.

Purpose. Development of scientifically grounded technological methods of controlling the accuracy of parts processed by deforming stretching.
Methodology. Theoretical and experimental study of process mechanics, which allowed to identify the main causes of error formation during deformation, and to determine the ways of controlling the accuracy parameters.
Findings. The scientific bases of technological control of the parameters of precision of parts processed by deforming stretching are created, which consist in the determination of the features of deformation of multi-tiered billets and parts processed with small tensions, as well as in the development of scientifically grounded schemes, methods of gripping the tool and technological recommendations that provide the required precision of machining .
Originality. The scientific basis of technological control of accuracy parameters in deforming stretching is created, which consists in the development of mathematical models and experimental studies of process mechanics, which provides the determination of the causes of the formation of geometric errors in the deformation cell and the development of ways of technological control of accuracy parameters.
Practical value. The possibility of working out of technological processes on the basis of deforming dragging, namely processing of openings of various-thickness parts, restoration of geometric accuracy of worn piston fingers, processing of internal cavity of casings of internal combustion engines from gray cast iron.
Keywords: deforming broaching, accuracy, deformation center, contact area, non-contact zones, deformation, different thickness, geometric error.


Довгобазні платформи. Проблеми міцності конструкції (с. 84 - 90)

О. В. Фомін, доктор технічних наук (Державний університет інфраструктури та технологій)
В.М. Іщенко, (Державний університет інфраструктури та технологій  )
Д.В. Федосов-Ніконов, (Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»)

Мета. У статті представлено особливості розгляду питань щодо перевірки міцності конструкції довгобазних платформ, застосування теоретичного і експериментального методів їх дослідження.
Методика. В якості методики проведення досліджень використані стандартні процедури аналізу та сучасні підходи експериментальних випробувань рухомого складу залізниць.
Результати. Після вдосконалення конструкції рам вагона-платформи експериментально підтверджено її  відповідність вимогам за I, III і ремонтним режимами навантажень та на співудар. Розрахункові та експериментальні напруження у всіх елементах довгобазного вагона-платформи від усіх експлуатаційних навантажень, не перевищують допустимих значень. Збіжність результатів розрахунків і випробувань задовільна,
Наукова новизна. В якості наукової новизни можна виділити створене наукове обґрунтування комплексу технічних рішень з поліпшення міцністних якостей конструкцій довгобазних вагонів-платформ та експериментальне підтвердження їх ефективності.
Практична цінність. Практичну цінність роботи представляють розроблені комп’ютерні скінчено-елементні моделі та результати випробувань. Такі результати можуть бути використані при проведенні подальших робіт з проектування нових та удосконалення існуючих моделей вагонів-платформ. Іл. 9. Табл. 3. Бібліогр.: 11 назв.

Ключові слова: довгобазні платформи, міцність елементів, коефіцієнтом запасу опору втоми, розрахункові та експериментальні напруження.

Purpose. The article presents the peculiarities of consideration of issues concerning verification of durability of construction of long-floor platforms, application of theoretical and experimental methods of their research.
Methodology. As a method of conducting research, standard analysis procedures and modern approaches to experimental testing of rolling stock of railways have been used.
Findings. After improving the design of the frames of the car-platform, it has been experimentally confirmed that it meets the requirements for I, III and repair modes of loading and on the co-driver. Estimates and experimental stresses in all elements of the long-wagon platform wagon from all operating loads do not exceed the permissible values. The convergence of the results of calculations and tests is satisfactory,
Originality. As scientific novelty one can distinguish the created scientific substantiation of a complex of technical solutions for improving the strength properties of structures of long-bodied carriages-platforms and experimental confirmation of their efficiency.
Practical value. The practical value of the work is presented by computer finite element models and test results. Such results can be used in further work on designing new and improving existing models of car-platforms.

Keywords: long-distance platforms, a strength of elements, coefficient of reserve of resistance of fatigue, calculation, and experimental stresses.

ОХРАНА ТРУДА

Моделювання системи вдосконалення умов праці на підприємствах залізничного транспорту шляхом впровадження міжнародних стандартів (с. 91 - 96)

О.Л. Сорочинська /к. і. н/, І.І. Кульбовський /к. т. н./                                       

Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ) г. Київ, Україна

Мета: Дослідити способи та шляхи вдосконалення та покращень умов охорони праці на прикладі підприємств залізничного транспорту шляхом впровадження на них міжнародних стандартів в галузі охорон праці та навколишнього середовища. 
Методика: Розробка та моделювання покращеної системи управління охороною праці та вдосконалення умов праці на залізничному транспорті.
Результати: Досліджено економічні та соціальні аспекти поліпшення умов та охорони праці.
Наукова новизна: Здійснено оцінку системи стимулювання охорони праці на підприємствах. Наведено актуальність впровадження міжнародних стандартів системи управління.    
Практична значимість: Вирішення проблем пов’язаних з високим рівнем виробничого травматизму на підприємствах залізничного транспорту, та покращення стану умом праці. Впровадження на підприємствах нових міжнародних стандартів у галузі охорони праці. Іл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Ключові слова: охорона праці, покращення умов праці, управління охороною праці, залізничний транспорт,  сертифікація, стандарт  ISO 9000, стандарт OHSAS-18001.

Purpose. To study the ways and means of improving and improving the conditions of labor protection on the example of railway companies by introducing international standards in the field of occupational safety and environmental protection.
Methodology. Development and modeling of an improved system of management of labor protection and improvement of working conditions in railway transport.
Findings. Economic and social aspects of improvement of conditions and labor protection are investigated.
Originality. An assessment of the system of incentives for labor protection at enterprises. The urgency of the implementation of international standards of the management system is presented.
Practical value. Solving the problems associated with high levels of occupational injuries in rail transport enterprises, and improving the state of mind. Introduction of new international standards in the field of occupational safety at enterprises.
Keywords. labor protection, improvement of working conditions, labor protection management, railway transport, certification, ISO 9000 standard, OHSAS-18001 standard.

 

Презентация

Обложка

 

 

Контакты

НАШІ КОНТАКТИ:

[email protected]

[email protected]

м. Дніпро

тел. +38 (056) 794-36-74, +38 (056) 794-36-75

моб. +38 (050) 320 69 72

ISSN 20760507

Керівник проекту - Гриньов Володимир Анатолійович

Partners